Disclaimer

Deze disclaimer betreft de inhoud van de complete web-/intranetsite van XS Direct en Mijn XS Direct.
  • Ondanks de zorg en aandacht die XS Direct aan de inhoud besteedt, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • XS Direct is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  • XS Direct kan op ieder moment veranderingen in de website aanbrengen zonder de gebruikers daar vooraf van in kennis te stellen.
  • XS Direct kan op ieder moment de website stoppen zonder de gebruikers daar vooraf van in kennis te stellen.
  • XS Direct is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of stopzetting van de site.
  • XS Direct is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde bestanden of websites.
  • XS Direct is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of mail verzonden door de gebruikers van XS Direct.
  • Hoewel XS Direct haar eigen berichten (mail en de zogenaamde Alerts) met grote zorgvuldigheid samenstelt en verstuurt, is XS Direct niet verantwoordelijk voor de juistheid en de tijdigheid van deze berichten.
XS Direct heeft mogelijkheden om het gebruik van de website te monitoren. Mocht hieruit blijken dat een gebruiker oneigenlijk gebruik van de website of haar diensten maakt, kan XS Direct deze gebruiker de toegang tot de website ontzeggen.
 

Privacy Statement


Doel privacy statement
Dit privacy statement kent als doel de omgang met persoonsgegevens op een eenvoudige en duidelijke manier uit te leggen. Dit statement heeft betrekking op de volgende personen: 
-       (Toekomstige) arbeidsrelaties;
-       (Toekomstige) partnerrelaties.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
XS Direct verwerkt persoonsgegevens om uitvoer te geven aan lopende dan wel toekomstige overeenkomsten. Overeenkomsten kunnen in deze zowel betrekking hebben op een partner- als arbeidsrelatie.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Er vindt geen nadere uitwisseling van gegevens plaats, dan dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (toekomstige) overeenkomst. 

Informatie over de verwerking
XS Direct verwerkt geen gegevens zonder medeweten van de betrokken persoon. Indien gegevens op deze website worden achtergelaten, zullen deze door XS Direct niet nader verrijkt worden.

Beveiliging persoonsgegevens
XS Direct draagt zorg voor passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens die zij ter beschikking heeft, overeenkomstig de geldende wettelijke kaders en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
XS Direct bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomstig, of niet langer dan wettelijk toegestaan dan wel vereist is. 

Privacyrechten
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt u een aantal privacyrechten. Aspecten omtrent onderstaande privacy rechten kunnen schriftelijk bij XS Direct aangegeven worden. XS Direct zal in dit geval binnen een maand na ontvangst van dergelijke berichtgeving bij u terugkomen met informatie.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)
U heeft het rechtuw persoonsgegevens in te zien. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens XS Direct van u in handen heeft, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. 

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Wanneer blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

Recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)
U kunt, in een aantal gevallen, aan XS Direct vragen om uw gegevens te verwijderen. 

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
U kunt XS Direct vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. 

Recht op dataportabiliteit (artikel 20 lid 1a AVG)
U kunt eveneens een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als XS Direct uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst met u uit te voeren.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door XS Direct. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (artikel 22 AVG)
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking, waarbij de uitkomst u op enige wijze kan treffen. XS Direct voert geen activiteiten uit gebaseerd op uitsluitend geautomatiseerde verwerking, als eveneens geen profilering. 
 
Verzoek doen? U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
XS Direct B.V.
T.a.v. Karlijn Terheijden
Verzoek privacyrecht 
Postbus 88
2180 AB Hillegom